ANASAYFA Kvkk Privacy

Kvkk Privacy

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA PÜF NOKTA GIDA AÇIK RIZA METNİ

 • Bu internet sitesine giren kişiler elektronik formu doldurmak suretiyle kişisel verilerinin kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi hakkında veri sorumlusu sıfatıyla PÜF NOKTA GIDA SANAYİ Şirketi tarafından aydınlatılmaktadır.
 • İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
  • Ad ve Soyad
  • E-posta adresi
  • Telefon numarası
  • Mesajınız
 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesi – Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.
 • Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi : Kişisel verileriniz whatafestfoca.com İnternet sitesinde doldurduğunuz iletişim formu aracılığıyla elde edilmektedr.
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları: ; Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel veritabanı yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  • Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi,
  • Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  • Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi
  • İletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi, şirketin anlaşmalı olduğu 3. part kişi ve kurumlar ile birlikte bilgilendirme mail ve sms’leri gönderilmesi.
 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:
  • Sözleşme imzalanması
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Kişisel verilerinizin aktarılması, Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 • Haklarınız – Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:
  • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
  • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
  • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.
 • Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.
 • Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi – Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Veri Sorumlusu Unvan: PÜF NOKTA GIDA SANAYİ

Mersis no:

E-posta adresi:

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:

Fiziki Posta adresi: 157. Sk. No:2/B Kazımdirik Mahallesi Bornova/İzmir 35100